ต้นสังกัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต
2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
4. โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต กิจกรรมการป้องกันและปราบปราม การบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้/ชายหาด/ที่สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
5. โครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบบบูรณาการอย่างยั่งยืนภายใต้กระบวนการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน (แผนพัฒนาจังหวัด ปี 2561)
7. แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ/โครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. โครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
9. โครงการ Phuket Green Island ภูเก็ตเกาะแห่งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
10. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
11. โครงการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
12. โครงการการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
13. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง (กองทุน สิ่งแวดล้อม) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
14. โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
15. โครงการประสานความ ร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของ เสียอันตรายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
16. โครงการเมืองสวยใสไร้มลพิษ
17. โครงการรักษ์อันดามัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
18. โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562